BD Partner Kancelaria Brokerska

BD Partner Kancelaria Brokerska działa na podstawie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego KNF nr 1501/07. Posiada ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialności cywilnej zgodnie z wymogami ustawowymi z sumą gwarancyjną w wysokości 1.250.618 Euro na jedno zdarzenie i 1.875.927 Euro na wszystkie zdarzenia.

Jako licencjonowany broker ubezpieczeniowy świadczymy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych niezależnie od formy prawnej przedsiębiorstwa. Reprezentujemy Klienta przed Zakładami Ubezpieczeń działając w jego imieniu na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa-listu brokerskiego.

Nasze długoletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów w zakresie usług brokerskich w połączeniu z doświadczeniem w obszarze rachunkowości i finansów wyróżnia nas na polskim rynku i pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Specjalizujemy się w przygotowywaniu i  obsłudze programów ubezpieczeniowych obejmujących m.in.:

 • ubezpieczenia majątkowe i utraty zysku,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy oraz odpowiedzialności cywilnej zawodowej,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółek kapitałowych (D&O),
 • grupowe ubezpieczenia na życie i zdrowotne,
 • ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych, obejmujących m.in. koszty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, koszty odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w wyniku ataku komputerowego,
 • ubezpieczenia budowlano-montażowe,
 • ubezpieczenia finansowe – gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek,
 • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenia komunikacyjne,
 • zabezpieczenie innych ryzyk wskazanych przez Klienta;

Schemat naszej pracy opiera się na procedurach brokerskich, zgodnie z którymi po otrzymaniu pełnomocnictwa od Klienta przeprowadzamy analizę występujących u Klienta ryzyk i zagrożeń. Następnie ustalamy, które z nich planuje objąć ubezpieczeniem i do jakiej wysokości.

Otrzymywane oferty ubezpieczeniowe poddawane są przez nas analizie z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

 • maksymalny zakres ochrony ubezpieczeniowej przy jednoczesnej optymalizacji kosztów,
 • minimalne wyłączenia z odpowiedzialności Ubezpieczyciela,
 • stabilność firmy ubezpieczeniowej,
 • sprawny proces likwidacji szkód.

Po dokonaniu analizy, jej wyniki prezentujemy w formie rekomendacji brokerskiej wraz z zestawieniem porównawczym otrzymanych ofert, wskazując na najkorzystniejszy wybór. Jedynym kosztem dla Państwa jest koszt zawartych polis, ponieważ całość naszego wynagrodzenia stanowi kurtaż brokerski płacony przez zakład ubezpieczeń.

Współpraca z naszą kancelarią zapewni Państwu korzyści w postaci optymalizacji kosztów ubezpieczenia i doboru odpowiedniego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, pozwoli  prawidłowo zabezpieczyć firmę, jej majątek, pracowników, a także dalszą obsługę ubezpieczeń w zakresie ich aktualizacji, wznowień, informacji o terminie zbliżających się płatności składek, ekspiracji polis jak również w zakresie likwidacji szkód.

Ponadto posiadamy doświadczenie w obsłudze podmiotów zobowiązanych do korzystania z zakupu usług ubezpieczeniowych w drodze przetargów w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych. Przygotowujemy specyfikacje istotnych warunków zamówienia, opisujemy przedmiot zamówienia, uczestniczymy w komisjach przetargowych jako biegły. Pomagamy również przy wyborze trybu postępowania, ustaleniu wartości zamówienia, ustaleniu kryteriów oceny ofert, opiniujemy oferty złożone przez oferentów, doprowadzamy do zawarcia umów ubezpieczeń i pełnimy nadzór nad ich realizacją. Dla organizatora przetargu nasze usługi są nieodpłatne.

Nasz dział prawny zapewnia obsługę w zakresie likwidacji szkód, uzyskania odszkodowań i świadczeń. W przypadku konieczności skierowania postępowania odszkodowawczego na drogę sądową współpracujemy z wyspecjalizowanymi kancelariami odszkodowawczymi.


Współpracujemy z większością ubezpieczycieli, którzy działają na rynku, m.in.:


ergohestia
collonade
chubb
link4
tuw
Euler Hermes
compensa
coface
Concordia
europa
Wiener
inter
vienna
WARTA
AVIVA
UNIQA
GENERALI
AXA
PZU

 

DLACZEGO BD PARTNER KANCELARIA BROKERSKA:

Za wyborem obsługi brokerskiej prowadzonej przez BD PARTNER przemawia m.in.

 • doświadczenie – ponad 10 lat doświadczenie na rynku brokerskim,
 • zespół – wykwalifikowani licencjonowani brokerzy i specjaliści rynku ubezpieczeń,
 • rozbudowana oferta międzynarodowa i lokalna – współpracujemy zarówno z ubezpieczycielami krajowymi jak i zagranicznymi,
 • obsługa procesu likwidacji szkód – posiadamy wyspecjalizowany zespół, który kompleksowo wspiera Klienta w procesie likwidacji szkody, od zgłoszenia do wypłaty odszkodowania (zespół ds. likwidacji szkód tworzą specjaliści od likwidacji, rzeczoznawcy oraz radcy prawni),
 • przeniesienie odpowiedzialności ubezpieczeniowej na brokera – ponosimy pełną odpowiedzialność za wszystkie wykonywane czynności brokerskie.